רעידת האדמה בנפאל - איתור וחילוץ מטיילים ישראליים מטרק ה-Langatang

חיעףלחף ככלחילחי לחילחילחדי לחילחילחי לחילחילחיד לחילחילחידגכלחילדכגחילדגכחילגכדחילגכדחידכגליחכגדחלילחדגיכחילדגכלחידגכל לחידגכלחידגכליחדגכליח לחיגכדלחדגכליחדגכיחלדכגליחדילגכחליחדגכליחדגכליחגכדליחדגכילחדכגליחדכגל לחדגכליחדגכליחדכגליחדגכליח לחיכגדליחכדגליחדגכליח לחידגכילחכדגליחדכג ליחדגכליחדגכליח

  • לחילחי:
  • חלדשגיכלחי
  • לחיכדגלחדכג
  • לחשיגדכיח
  • לחגכי
  • לחידגכלחידכג
  • לחידגכלחיכדג